ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE

Εποπτικό / διευθυντικό / διοικητικό όργανο και Γραμματέας

Η διοίκηση μιας SE, ασκείται είτε από το διοικητικό όργανο στην περίπτωση μονιστικού συστήματος είτε από το διευθυντικό και εποπτικό όργανο στην περίπτωση δυαδικού συστήματος, σύμφωνα με το καταστατικό της.

Σε μονιστικό σύστημα μιας SE, ο ελάχιστος αριθμός των μελών του διοικητικού οργάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2). Σημειώνεται ότι εάν η συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με τον σχετικό νόμο περί της συμπλήρωσης του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SE όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων, το διοικητικό όργανο πρέπει να απαρτίζεται από τρία (3) μέλη τουλάχιστον.

Το διοικητικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της SE και τα μέλη του διορίζονται ή παύονται από τη γενική συνέλευση με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τις δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, ωστόσο τα μέλη του πρώτου διοικητικού οργάνου μπορούν να ορίζονται από το καταστατικό.

Σε δυαδικό σύστημα μιας SE, ο ελάχιστος αριθμός των μελών του διευθυντικού οργάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) και ο ελάχιστος αριθμός των μελών του εποπτικού οργάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2).

Το διευθυντικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της SE. Η διοίκηση του διευθυντικού οργάνου τελεί υπό τον έλεγχο του εποπτικού οργάνου. Ωστόσο, το εποπτικό όργανο δεν ασκεί τη διοίκηση της SE.

Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού οργάνου, ανάλογα με την περίπτωση, διορίζονται ή παύονται από τη γενική συνέλευση με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τις δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, ωστόσο τα μέλη του πρώτου διοικητικού και εποπτικού οργάνου μπορούν να ορίζονται από το καταστατικό, ανάλογα με την περίπτωση. Τα μέλη του διευθυντικού οργάνου σε περίπτωση δυαδικού συστήματος μιας SE καθορίζονται από το εποπτικό όργανο.

Μια SE δε δύναται να έχει πέραν του ενός (1) γραμματέα. Σημειώνεται ότι τόσο τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού και εποπτικού οργάνου όσο και ο γραμματέας πρέπει να είναι δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

Τα μέλη του διοικητικού ή διευθυντικού της SE, ανάλογα με την περίπτωση, είναι κατά νόμο υπεύθυναγια τη διαχείριση της εταιρείας, και για τη τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. Παράλληλα, τα εν λόγω μέλη είναι υπεύθυνα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας και τη διενέργεια όλων των πράξεων που αφορούν τη βεβαίωση και καταβολή του επιβληθέντος φόρου.

Ο γραμματέας της SE διορίζεται από τα μέλη του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της, ανάλογα με την περίπτωση, για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του διοικητικού ή διευθυντικού οργάνου, ανάλογα με την περίπτωση, και ο γραμματέας είναι υπεύθυνα για την καταχώριση των σχετικών εγγράφων και ειδοποιήσεων αναφορικά με την επικαιροποίηση του μητρώου της SE στον Έφορο Εταιρειών.

Τα στοιχεία αναφορικά με τους πρώτους διοικητικούς συμβούλους (ή μέλη του διευθυντικού και του εποπτικού οργάνου, σε δυαδικό σύστημα) και το γραμματέα της SE κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών, ανάλογα με τον τρόπο σύστασής της SE, με την συμπλήρωση και καταχώριση των εντύπων ΕΔ1ΕΔ2ΕΔ3ΕΔ4 ή ΕΔ5.

Μεταγενέστερα της σύστασης της SE, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τους αξιωματούχους κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΕΔ7 εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αλλαγή της. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα επικαιροποίηση αξιωματούχων

go to top