ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετατροπή δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαΐκή εταιρεία

Καταχώριση σχεδίου μετατροπής σε SE

Το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας εταιρείας καταρτίζει σχέδιο μετατροπής της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ευρωπαϊκή εταιρεία καθώς και έκθεση στην οποία επεξηγούνται και αιτιολογούνται τα νομικά και οικονομικά στοιχεία της μετατροπής και αναφέρονται οι συνέπειες που θα έχει για τους μετόχους καθώς και για τους εργαζομένους.

Το σχέδιο μετατροπής καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών με το έντυπο ΕΔ4(Ι) και δημοσιεύεται.

Μπορείτε να υποβάλλεται το έντυπο ΕΔ4(Ι) στον Έφορο Εταιρειών διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το σχέδιο μετατροπής δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαϊκή εταιρεία (SE),
  • πιστοποιημένη μετάφραση του σχεδίου μετατροπής, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το σχέδιο μετατροπής είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ή την Αγγλική,
  • το ποσό των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παράλληλα, το σχέδιο μετατροπής αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στο eachilleos@drcor.meci.gov.cy.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εν λόγω εντύπου για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ4(Ι).

 

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση του σχεδίου μετατροπής της SE και στη σχετική δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Πριν από τη γενική συνέλευση, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες βεβαιώνουν ότι η εταιρία διαθέτει ενεργητικό τουλάχιστον αντίστοιχο προς το κεφάλαιο.

Η γενική συνέλευση της SE εγκρίνει το σχέδιο μετατροπής και το καταστατικό της προτεινόμενης ευρωπαϊκής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top