ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Μητρικής Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Καταχώριση σχεδίου σύστασης μητρικής SE

Τα διευθυντικά (δυαδικό σύστημα) ή διοικητικά (μονιστικό σύστημα) όργανα των εταιρειών που προωθούν τη σύσταση μητρικής SE καταρτίζουν σχέδιο σύστασης της το οποίο καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών με το έντυπο ΕΔ2(Ι) και δημοσιεύεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη γενική συνέλευση που θα λάβει τη σχετική απόφαση.

Παράλληλα, τα εν λόγω όργανα καταρτίζουν έκθεση στην οποία επεξηγούνται και αιτιολογούνται τα νομικά και οικονομικά στοιχεία της σύστασης και αναφέρονται οι συνέπειες που θα έχει για τους μετόχους καθώς και για τους εργαζομένους.

Μπορείτε να υποβάλλεται το έντυπο Σχέδιο Σύστασης των Εταιρειών ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση της μητρικής SE (έντυπο ΕΔ2(Ι)), στον Έφορο Εταιρειών, δια χειρός ή ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το σχέδιο των όρων συστατικής πράξης της μητρικής SE
  • πιστοποιημένη μετάφραση του σχεδίου των όρων συστατικής πράξης της μητρικής SE, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το εν λόγω σχέδιο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ή την αγγλική,
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παράλληλα, το σχέδιο σύστασης μητρικής SE αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στο eachilleos@drcor.meci.gov.cy.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση του σχεδίου σύστασης μητρικής SE και στη σχετική δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ2(Ι).

Σχετικό Υλικό

Your Europe

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top