ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Επιβαρύνσεων & Υποθηκών

Εγγραφή επιβάρυνσης

Μία εταιρεία, εφόσον επιτρέπεται από το ιδρυτικό της έγγραφο, δύναται να δημιουργήσει επιβάρυνση επί στοιχείων του ενεργητικού της ως εξασφάλιση για χρέος της.

Η εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή, τα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης, που έγινε από την εταιρεία και κάθε απόκτησης ήδη επιβαρυμένης περιουσίας για εγγραφή βάση του περί Εταιρειών Νόμου, υποβάλλοντας στον Έφορο Εταιρειών το έντυπο ΗΕ24Ε εντός:

 • Είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία σύστασης, της επιβάρυνσης σε περίπτωση που η επιβάρυνση έγινε εντός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός της Δημοκρατίας.
 • Σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία σύστασης, της επιβάρυνσης σε περίπτωση που αυτή έγινε εκτός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας.
 • Είκοσι μία (21) ημερών από την απόκτηση ιδιοκτησίας η οποία υπόκειται ήδη σε επιβάρυνση και εφόσον η επιβάρυνση έγινε εντός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός της Δημοκρατίας.
 • Είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία που το αντίγραφο του εγγράφου ληφθεί στη Δημοκρατία, σε περίπτωση που αφορά επιβάρυνση που έγινε εκτός της Δημοκρατίας και η ιδιοκτησία βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας.
 • Σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας αλλοδαπής εταιρείας που εγγράφεται ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία και καταχωρεί επιβάρυνση που προϋπήρχε της πιο πάνω εγγραφής.
 • Σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης σε περίπτωση που αφορά επιβάρυνση απορροφώμενης εταιρείας που προϋπήρχε της διασυνοριακής συγχώνευσης.
 • Είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία απόκτησης περιουσίας βάσει συγχώνευσης σε περίπτωση απόκτησης ήδη επιβαρυμένων περιουσιακών στοιχείων λόγω συγχώνευσης με κυπριακή εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που έχει συμφέρον σε επιβάρυνση μπορεί να προχωρήσει με την εγγραφή της εντός των πιο πάνω προθεσμιών υποβάλλοντας στον Έφορο Εταιρειών το έντυπο ΗΕ24Ε.

Καταχώριση εγγραφής

Μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης, που έγινε από την εταιρεία και κάθε απόκτησης ήδη επιβαρυμένης περιουσίας (έντυπο ΗΕ24Ε) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

 • το έγγραφο που δημιουργεί την επιβάρυνση (ή πιστοποιημένο αντίγραφο του) ∙
 • το αντίστοιχο τέλος ανάλογα με το ύψος της επιβάρυνσης:
  • €140 (€0- 17086,01) ∙
  • €240 (€17086,01-34172,03) ∙
  • €380 (€34172,03-85430,07) ∙
  • €540 (€85430,07-170860,14) ∙
  • €640 (€170860,14 και άνω) ∙
 • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας ∙
 • διάταγμα παράτασης χρόνου καταχώρισης του εντύπου σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής του εγγράφου υπερβαίνει τη προκαθορισμένη προθεσμία με επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) ∙
 • πιστοποιημένη μετάφραση του εγγράφου που δημιουργεί την επιβάρυνση στην ελληνική γλώσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το έγγραφο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

 • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ∙
 • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση των στοιχείων της επιβάρυνσης και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών. Μπορείτε να ανατρέξετε στο ηλεκτρονικό μητρώο επιβαρύνσεων για τα στοιχεία των επιβαρύνσεων που εγγράφτηκαν μετά το έτος 2000.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής της επιβάρυνσης, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής της επιβάρυνσης.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο των επιβαρύνσεων μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

  η-εγγραφή επιβάρυνσης 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο έντυπο ΑΕ7Ε(1) το οποίο αντικατέστησε το έντυπο ΗΕ24 αναφορικά με τα στοιχεία επιβάρυνσης που έγινε από αλλοδαπή εταιρεία.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top