ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Παράλειψη συμμόρφωσης

Σε περίπτωση που συνεταιρισμός δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση του να καταχωρίσει ετήσιες εκθέσεις τότε υπόκειται στα ακόλουθα:

Επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης Εκπρόθεσμης Καταχώρισης

Στην βάση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου 2024, Ν.18(Ι)/2024 (δείτε σχετική ανακοίνωση), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024, συνεταιρισμός που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεση (για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν), υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150).   

Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης είναι 2/3/2023, αυτή θα πρέπει να καταχωρισθεί εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 30/3/2023. Σε περίπτωση που καταχωρισθεί στις 31/12/2023, η καταχώριση υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους εκατό πενήντα ευρώ (€150) υπολογιζόμενο ως ακολούθως:

  • €50 εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση επιβαλλόμενη την 31/3/2023 ∙
  • €1 Χ 30 (ημέρες) = €30 για Απρίλιο ∙
  • €1 Χ 31 (ημέρες) = €31 για Μάιο ∙
  • €1 Χ 30 (ημέρες) = €30 για Ιούνιο ∙
  • €1 Χ 9 (ημέρες)   = €9 για Ιούλιο ∙

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στο εργαλείο υπολογισμού χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης για να υπολογίσετε τη χρηματική επιβάρυνση της καταχώρισης μιας ετήσιας έκθεσης.

Ποινική δίωξη συνεταιρισμού και συνεταίρων

Αν συνεταιρισμός παραλείπει να συμμορφωθεί με την καταχώριση ετήσιας έκθεσης, ο συνεταιρισμός και κάθε συνέταιρος της ή πρόσωπο που διαχειρίζεται, βάσει του νόμου ή του καταστατικού ή εν τοις πράγμασι τις υποθέσεις και/ή τα οικονομικά του συνεταιρισμού και ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης μέγιστου ύψους σαράντα δύο ευρώ (€42).

Διαγραφή

Παράλειψη καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων του συνεταιρισμού έχει ως συνέπεια την ακούσια διαγραφή του συνεταιρισμού από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και κατά συνέπεια τη διάλυσή του.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top