ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ57 είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • ημερομηνία (Κατάλογος των μετόχων που σχετίζονται με την μεταβίβαση, Ν89(Ι)/2015):
  • η ημερομηνία θα πρέπει να συνάδει με την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, η οποία συμπληρώνεται στο έντυπο για κάθε μέτοχο χωριστά ∙
  • σε περίπτωση που, με το συγκεκριμένο έντυπο κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών οι μεταβιβάσεις μετοχών που έγιναν σε διαφορετικές ημερομηνίες, αυτές δεν θα πρέπει, στο σύνολό τους, να απέχουν μεταξύ τους πέραν των 14 ημερών. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία θα πρέπει να συμπληρώνεται ως ακολούθως «ημέρα/μήνας/έτος – ημέρα/μήνας/έτος». Για παράδειγμα:
   • ο μέτοχος (α) μεταβιβάζει στις 2.1.2015 μετοχές στον (β) ∙
   • ο μέτοχος (β) μεταβιβάζει στις 5.1.2015 μετοχές στον (γ) ∙
   • ο μέτοχος (γ) μεταβιβάζει στις 10.1.2015 μετοχές στον (α) ∙
   •  το διάστημα μεταξύ τις 2.1.2015 μέχρι τις 10.1.2015 δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες : «2/1/2015 - 10/1/2015» ∙
 • πλήρης στοιχεία και διεύθυνση κάθε μετόχου πουν επηρεάζεται ∙
 • αριθμός μετοχών που κατέχουν μετά τη μεταβίβαση/ημερομηνία μεταβίβασης/ονόματα μετόχων και αριθμός μετοχών στους οποίους μεταβιβάζονται μετοχές, ως το παράδειγμα ακολούθως: 

Π.χ.: Μέτοχος που κατέχει 1000 μετοχές τάξης συνήθης στις 2.1.2015, μεταβιβάζει 300 μετοχές. 


Αριθμός και τάξη μετοχών που κατέχονται σήμερα
Αριθμός και τάξη μετοχών που μεταβιβάζονται Ημερομηνία Μεταβίβασης Παρατηρήσεις (που μεταβιβάζονται οι μετοχές)
Αριθμός   Τάξη             700          συνήθης      

 Αριθμός         Τάξη     300            συνήθης         

2.1.2015 (όνομα μετόχου/ων στον οποίο/ους μεταβιβάζονται οι μετοχές και ανάλυση της μεταβίβασης σε περίπτωση που είναι πέραν του ενός οι μέτοχοι στους οποίους μεταβιβάζονται οι μετοχές)

Τονίζεται ότι στο πεδίο που αφορά στις μετοχές που κατέχονται σήμερα (δηλαδή την ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου), ο αιτητής θα πρέπει να αναφέρει τον συνολικό αριθμό μετοχών που κατέχει τη συγκεκριμένη ημερομηνία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταβιβάσεις που έχουν γίνει (από και προς) ∙

 • υπογραφή αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας) ∙
 • προσοχή: Σε περίπτωση που, με τις αλλαγές που προτείνονται η εταιρεία παραμένει με μοναδικό διευθυντή και γραμματέα το ίδιο άτομο (φυσικό πρόσωπο/εταιρεία), τότε η εταιρεία θα πρέπει να έχει 1 μέτοχο ∙
 • τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών.

 

go to top