ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Εταιρείας

Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών 

Μία εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα μέλη της όπως επίσης και αλλαγές στον αριθμό των μετοχών που κατέχει το κάθε μέλος. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση της αλλαγής τόσο αναφορικά  με το μητρώο μελών της όσο και με το μετοχικό της κεφάλαιο.

Καταχώριση μεταβίβασης μετοχών

Ιδιωτική εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση μεταβίβασης μετοχών ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΗΕ57) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής. 

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Μπορείτε να υποβάλετε την καταχώριση μεταβίβασης μετοχών ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΗΕ57), μέσω τού  συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης τού Εφόρου Εταιριών ή διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

 • βεβαίωση γραμματέα ότι οι αλλαγές είναι σύμφωνα με το μητρώο της εταιρείας που τηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της∙
 • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20)∙
 • διάταγμα δικαστηρίου για διόρθωση του μητρώου μελών με το επιπρόσθετο τέλος είκοσι (€20) ευρώ (σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης του εντύπου).

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής τού εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

 • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής∙
 • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής. 

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της μεταβίβασης μετοχών και στην επικαιροποίηση τού μητρώου τού Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που να πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

η-καταχώριση αλλαγής 

 

Καταχώριση έκθεσης παραχώρησης μετοχών

Όταν εταιρεία παραχωρεί μετοχές σε νέο μέλος ή επιπρόσθετες μετοχές σε υφιστάμενα μέλη, οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση παραχώρησης μετοχών (έντυπο ΗΕ12) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραχώρησης των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση παραχώρησης μετοχών εντός της πιο πάνω περιόδου, η καταχώριση τού εντύπου μπορεί να υποβληθεί μόνο με την προσκόμιση διατάγματος δικαστηρίου για παράταση τού χρόνου καταχώρισης. 

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν του ενός μηνός από την πρώτη αναγραφόμενη σε αυτό παραχώρηση μετοχών,  υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250). Σε περίπτωση εξασφάλισης διατάγματος του Δικαστηρίου, που να παρατείνει το χρόνο της παράδοσης του παρόντος εντύπου, η εν λόγω χρηματική επιβάρυνση επιβάλλεται μέχρι την ημέρα της καταχώρισης σχετικής αίτησης για θεραπεία στο Δικαστήριο.

Μπορείτε να υποβάλετε την έκθεση παραχώρησης μετοχών (έντυπο ΗΕ12) μέσω τού συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης τού Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός / ταχυδρομείου.Το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση καταχώρισης του εντύπου με διάταγμα δικαστηρίου καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20). Παράλληλα, σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20).

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής τού εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

 • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής∙
 • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής. 

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της έκθεσης παραχώρησης μετοχών και στην επικαιροποίηση τού μητρώου τού Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που να πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

η-καταχώριση αλλαγής 

Καταχώριση απόκτησης ιδίων μετοχών

Εταιρεία που έχει αποκτήσει δικές της μετοχές οφείλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών σχετική κοινοποίηση (έντυπο ΗΕ63).

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο απόκτησης ιδίων μετοχών (έντυπο ΗΕ63), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

 • ειδικό ψήφισμα για απόκτηση μετοχών της ίδιας της εταιρείας στην ελληνική γλώσσα ∙
 • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος σε ξένη γλώσσα, με ένορκη δήλωση ή από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που η εταιρεία έχει καταχωρισμένο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο σε ξένη γλώσσα ∙
 • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της απόκτησης ιδίων μετοχών και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο έντυπο ΗΕ63.

 

Καταχώριση διαφοροποίησης μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία μπορεί να διαφοροποιήσει το μετοχικό της κεφάλαιο με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

 • ενοποίησή και διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από εκείνη των υφιστάμενων μετοχών∙
 • μετατροπή οποιασδήποτε μετοχής σε ποσοστό κεφαλαίου∙
 • επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές∙
 • υποδιαίρεση μετοχών∙
 • ακύρωση μετοχών∙
 • μετατροπή οποιωνήποτε μετοχών που ανήκουν σε ορισμένη τάξη μετοχών σε άλλη τάξη μετοχών.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξαγορά ή ακύρωση µετοχών, µετατροπή µετοχών και επαναµετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε µετοχές (έντυπο ΗΕ16) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αλλαγής.

Μπορείτε να υποβάλετε την ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου (έντυπο ΗΕ16) είτε διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιριών είτε διά χειρός / ταχυδρομείου. Η καταχώριση αυτή συνοδεύεται από τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε παράλληλα και την έκδοση του πιστοποιητικού, εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

 • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής∙
 • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της διαφοροποίησης μετοχικού κεφαλαίου και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που να πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

η-καταχώριση αλλαγής 

 

Καταχώριση Αύξησης Ονομαστικού Κεφαλαίου

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αύξησης ονομαστικού κεφαλαίου (έντυπο ΗΕ14) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αύξησης του με ψήφισμα.

Μπορείτε να υποβάλετε την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου (έντυπο ΗΕ14) είτε διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιριών είτε διά χειρός / ταχυδρομείου. Το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • το ψήφισμα αύξησης ονομαστικού κεφαλαίου στην ελληνική γλώσσα∙
 • το συνολικό τέλος των σαράντα ευρώ (€40) για τη καταχώριση του εντύπου και του ψηφίσματος.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20). 

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

 • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής∙
 • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αύξησης ονομαστικού κεφαλαίου και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που να πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας

η-καταχώριση αλλαγής 

 

Καταχώριση αύξησης του αριθμού των μελών

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση αυξηθεί, η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αύξησης των μελών (έντυπο ΗΕ15) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που αποφασίστηκε ή πραγματοποιήθηκε η αύξηση.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο ειδοποίησης αύξησης του αριθμού των μελών εταιρείας περιορισμένης με εγγύηση (έντυπο ΗΕ15), διά χειρός / ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αύξησης του αριθμού των μελών και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που να πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΗΕ15.

 

Καταχώριση μείωσης μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου

Εταιρεία δύναται, μετά από τη λήψη ειδικού ψηφίσματος και εξασφάλιση σχετικού διατάγματος δικαστηρίου, να προχωρήσει στη μείωση του μετοχικού ή του αποθεματικού κεφαλαίου της. Η εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών το ψήφισμα μείωσης μετοχικού κεφαλαίου/ αποθεματικού εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το διάταγμα δικαστηρίου.

Μπορείτε να υποβάλετε το ψήφισμα μείωσης μετοχικού / αποθεματικού κεφαλαίου, είτε διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιριών είτε διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από αντίγραφο του διατάγματος που επικυρώνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλοντας το τέλος των εκατόν ευρώ (€100) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής με πιστωτική κάρτα ή σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της μείωσης μετοχικού ή αποθεματικού κεφαλαίου, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην έκδοση πιστοποιητικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ή πιστοποιητικού μείωσης αποθεματικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που να πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

η-καταχώριση αλλαγής 

Καταχώριση προμήθειας επί των μετοχών δημόσιας εταιρείας

Σε περίπτωση που εταιρεία πληρώσει προμήθεια επί των μετοχών δημόσιας εταιρείας, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή, για μετοχές που δεν προσφέρθηκαν στο κοινό, η δημόσια εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών σχετική ειδοποίηση (έντυπο ΗΕ11) πριν από την πληρωμή της προμήθειας.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο προμήθειας επί των μετοχών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ11), διά χειρός / ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εν λόγω εντύπου για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της προμήθειας επί των μετοχών δημόσιας εταιρείας και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

Τo έντυπο ΗΕ11 τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

go to top