ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Αλλοδαπής Εταιρείας

Εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών δια διαδικτύου

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας για εξασφάλιση των πιστοποιημένων αντιγράφων / πιστοποιητικών διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εφόρου εταιρειών, συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος (πληρωτέα με πιστωτική κάρτα) των:

  • είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο / πιστοποιητικό
  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ή πενήντα ευρώ (€50) στην περίπτωση πιστοποιημένου αντιγράφου ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου που προσκομίζεται ή δεν προσκομίζεται αντίστοιχα, και
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Δείτε το σχετικό κατάλογο των πιστοποιημένων αντιγράφων /πιστοποιητικών που μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Τα εν λόγω πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά θα εμφανιστούν στο χώρο εργασίας του εγγεγραμμένου χρήστη.

Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την υπογραφή των εν λόγω πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών, μπορείτε να τα προσκομίσετε στο Κλάδο Πιστοποιημένων Αντιγράφων όπου επί τόπου θα υπογραφούν και σφραγιστούν από αρμόδιο λειτουργό.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της, διαφορετικά πρέπει να αποκτήσετε πρώτα πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης.

η-εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top