ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Φύση Εργασίας

Η φύση εργασίας μιας εμπορικής επωνυμίας υποδηλώνει τις δραστηριότητες τις οποίες προτίθεται να διεξάγει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Φύση εργασίας για την οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας: 

Αναλόγως της φύσης εργασίας προσκομίζεται (είτε κατά την έγκριση ονόματος είτε ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης σύστασης εμπορικής επωνυμίας) η ακόλουθη άδεια:

Φύση εργασίας Αρμόδια αρχή

 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

 Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

 Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών

Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου 

Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών

 Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή

Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σημειώσεις:

 • σε περίπτωση σύστασης εταιρείας η οποία είναι θυγατρική αδειοδοτημένης μητρικής εταιρείας απαιτείται η προσκόμιση σχετικής επιβεβαιωτικής επιστολής,
 • σε περίπτωση που η εταιρεία υπό εγγραφή εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης/επιστολής η οποία θα βεβαιώνει την εν λόγω εξαίρεση.

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών:

 • Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (‘ΟΕΕ’) της Δημοκρατίας - με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (‘ΟΕΕΠΑΠ’) - με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (‘ΟΣΕΚΑ’) - με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (‘ΔΟΕΕ’)
 • Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (‘ΕΔ ΟΣΕΚΑ’)

 

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) 

Σημείωση:

 • Στην περίπτωση Εταιρειών Αποκλειστικού Σκοπού Διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ απαιτείται μόνο βεβαιωτική επιστολή της ΕΚΚ προς τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.
 • Παροχή πιστωτικών υπηρεσιών (Πιστωτικό Ίδρυμα) 
 • Παροχή υπηρεσιών πληρωμών (Ίδρυμα πληρωμών)
 • Παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής συναλλάγματος (Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος)
 • Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος (Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος)

 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λειτουργία καζίνου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Λειτουργία ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών οργανισμών

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Άσκηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων

 Έφορο Ασφαλίσεων

Παρασκευή Οίνου

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

 

Η κοινοποίηση της φύσης εργασίας μιας εμπορικής επωνυμίας γίνεται με το έντυπο ΕΕ1 κατά τη σύσταση εμπορικής επωνυμίας. Η κοινοποίηση αλλαγής στη φύση εργασίας γίνεται με την υποβολή του έντυπου ΕΕ2 εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής της.

Σημειώνεται ότι η φύση εργασίας εμπορικής επωνυμίας δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top