ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Εταιρείας

Τροποποίηση Ιδρυτικού & Καταστατικού Εγγράφου

Μετά από τη σύσταση μιας εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα η εταιρεία να τροποποιήσει το ιδρυτικό της έγγραφο όπου περιέχονται οι σκοποί της, ή το καταστατικό της έγγραφο, όπου περιέχονται οι κανονισμοί λειτουργίας της.

Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου

Μία εταιρεία μπορεί, με ειδικό ψήφισμα, να αλλάξει τις διατάξεις του ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν τους σκοπούς της.

Η αλλαγή του ιδρυτικού προτού καταχωρισθεί στον Έφορο Εταιρειών πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Δικαστήριο μετά από σχετική αίτηση.

Καταχώριση τροποποίησης Ιδρυτικού Εγγράφου

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών ειδικό ψήφισμα τροποποίησης ιδρυτικού εγγράφου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του εδόθη του διατάγματος εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο Διάταγμα του Δικαστηρίου.

Μπορείτε να υποβάλετε ψήφισμα τροποποίησης ιδρυτικού εγγράφου στον Έφορο είτε διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών είτε διά χειρός / ταχυδρομείου. Η καταχώριση συνοδεύεται από:

  • το αντίγραφο του διατάγματος του Δικαστηρίου∙
  • τροποποιημένο ιδρυτικό έγγραφο∙
  • τέλος των εκατό ευρώ (€100) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής με πιστωτική κάρτα ή σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή)∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος και ιδρυτικού εγγράφου στην ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το ψήφισμα και το ιδρυτικό έγγραφο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος και ιδρυτικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που έχει ήδη ανοιχτεί φάκελος μεταφράσεων στην εν λόγω γλώσσα, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (20€) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της τροποποίησης ιδρυτικού εγγράφου, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην έκδοση του πιστοποιητικού τροποποίησης σκοπών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας

η-καταχώριση αλλαγής 

Τροποποίηση Καταστατικού εγγράφου

Εταιρεία δύναται, με ειδικό ψήφισμα, να τροποποιήσει συγκεκριμένο άρθρο/α ή εξολοκλήρου το καταστατικό της. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών το ειδικό ψήφισμα τροποποίησης καταστατικού εγγράφου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του ψηφίσματος.

Καταχώριση τροποποίησης καταστατικού εγγράφου

Μπορείτε να υποβάλετε το ψήφισμα τροποποίησης καταστατικού εγγράφου στον Έφορο Εταιρειών είτε διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών είτε διά χειρός / ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • τροποποιημένο καταστατικό έγγραφο∙
  • τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής με πιστωτική κάρτα ή σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή)∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος και καταστατικού εγγράφου στην ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το ψήφισμα και το καταστατικό έγγραφο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που έχει ήδη ανοιχτεί φάκελος μεταφράσεων στην εν λόγω γλώσσα, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (20€) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της τροποποίησης καταστατικού εγγράφου και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

η-καταχώριση αλλαγής  

go to top