ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE

Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο

Το ιδρυτικό έγγραφο είναι το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται η SE και καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται και επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μελών ως προς τη σύστασης της.

Το ιδρυτικό έγγραφο της SE περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. το όνομα της∙
  2. τους σκοπούς της∙
  3. δήλωση ότι η ευθύνη των μελών της εταιρείας είναι περιορισμένη,
  4. το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου με το οποίο η SE προτίθεται να εγγραφεί και τη διαίρεσή του σε μετοχές, και∙ τα πρόσωπα που συστήνουν την SE, η υπογραφή τους, απέναντι από , το όνομα τους αναγράφεται ο αριθμό των μετοχών που λαμβάνουν. Το ιδρυτικό έγγραφο υπογράφεται επίσης και από ένα μάρτυρα που επιβεβαιώνει την υπογραφή των προσώπων που σύστησαν την SE καθώς επίσης και από τον δικηγόρο που ετοίμασε το ιδρυτικό έγγραφο.

Το καταστατικό έγγραφο είναι το έγγραφο που καθορίζει τους κανονισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της SE. Το εν λόγω έγγραφο διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης καθορίζοντας μεταξύ άλλων τον τρόπο λήψης αποφάσεων καθώς και σχετικές πρόνοιες αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο.

H SE μπορεί να επιλέξει να υιοθετήσει μέρος των κανονισμών που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Περί Εταιρειών Νόμου ως μέρος του καταστατικού της, εάν και εφόσον δεν αντίκεινται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις SE.

Σε περίπτωση που το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της SE είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική, πρέπει να ανοίξετε φάκελο μεταφράσεων της SE, προσκομίζοντας πιστοποιημένη μετάφραση, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη ξένη γλώσσα .

Το υπό αναφορά ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος σύστασης ευρωπαϊκής εταιρείας. Μεταγενέστερα της εγγραφής ευρωπαϊκής εταιρείας, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που αφορούν στο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο κοινοποιούνται στον Έφορο. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Τροποποίηση ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου.

go to top