ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιριοποίηση μητρώου Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Επικαιροποίηση μελών και μεριδίων μελών

Ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα μέλη του όπως επίσης και αλλαγές στον αριθμό των μεριδίων συμμετοχής που κατέχει το κάθε μέλος.

Ο ΕΟΟΣ οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών, εντός δεκαπτέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, κοινοποίηση της αλλαγής τόσο αναφορικά με τη τροποποίηση της σύνθεσης του ομίλου όσο και με τη μεταβίβαση μεριδίων συμμετοχής των μελών του.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να καταχωρίσετε κοινοποίηση είτε της τροποποίησης της σύνθεσης του ομίλου είτε της μεταβίβασης μεριδίων συμμετοχής των μελών του, υποβάλλοντας το έντυπο ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων (έντυπο ΕΟΟΣ4διά χειρός/ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • τροποποιημένη σύμβαση σύστασης σε περίπτωση τροποποίησης της σύνθεσης του ομίλου ∙
  • σύμβαση εκχώρησης μέρους ή της ολότητας της συμμετοχής μέλους σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων συμμετοχής των μελών ∙
  • συμφωνία εξαίρεσης που απαλλάσσει νέο μέλος από την πληρωμή χρεών και άλλων υποχρεώσεων στην περίπτωση εισαγωγής ρήτρας ενός νέου μέλους από την υποχρέωση εξόφλησης των χρεών ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση των πιο πάνω εγγράφων, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο έγγραφο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω έντυπο δεν καταβάλλεται τέλος για καταχώριση αλλαγής των μελών ή των μεριδίων των μελών του ΕΟΟΣ.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΟΣ επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ΕΟΟΣ.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top