ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιριοποίηση μητρώου Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Τροποποίηση της σύμβασης σύστασης

Μετά από τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), υπάρχει η δυνατότητα ο όμιλος να τροποποιήσει τη σύμβαση σύστασης του όπου περιέχονται οι σκοποί και οι κανονισμοί λειτουργίας του.

Ο ΕΟΟΣ οφείλει να κοινοποιήσει τη τροποποίηση της σύμβασης σύστασης, εντός δεκαπτέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης, υποβάλλοντας το έντυπο ΕΟΟΣ 4.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων (έντυπο ΕΟΟΣ4), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τροποποιημένη σύμβαση σύστασης ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση της σύμβασης, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο έγγραφο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω έντυπο δεν καταβάλλεται τέλος για καταχώριση αλλαγής της σύμβασης σύστασης του ΕΟΟΣ.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΟΣ επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ΕΟΟΣ.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top