ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιριοποίηση μητρώου Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Επικαιροποίηση διεύθυνσης έδρας

Κάθε Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) πρέπει να διατηρεί έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου μπορούν να στέλνονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις. Μετά την εγγραφή του, ο ΕΟΟΣ μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση της έδρας του σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

‘Όταν προτίθεται να υπάρξει αλλαγή της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου της, ο ΕΟΟΣ οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών, καταχωρώντας το έντυπο Ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων ΕΟΟΣ (έντυπο ΕΟΟΣ 4) εντός δεκαπέντε (15) ή τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του σε περίπτωση ΕΟΟΣ με έδρα εντός ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας αντίστοιχα.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων ΕΟΟΣ (έντυπο ΕΟΟΣ 4), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τη τροποποιημένη σύμβαση, στην οποία δηλώνεται η νέα διεύθυνση ∙
  • τη σχετική απόφαση τροποποίησης ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση των πιο πάνω εγγράφων, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω έντυπο δεν καταβάλλεται τέλος για καταχώριση αλλαγής διεύθυνσης έδρας του ΕΟΟΣ.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής διεύθυνσης έδρας του ΕΟΟΣ, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΟΣ επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ΕΟΟΣ.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top