ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιριοποίηση μητρώου Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Επικαιροποίηση διεύθυνσης έδρας

Κάθε Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) πρέπει να διατηρεί έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου μπορούν να στέλνονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις. Μετά την εγγραφή του, ο ΕΟΟΣ μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση της έδρας του σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στην Κύπρο.

‘Όταν προτίθεται να υπάρξει αλλαγή της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου της, ο ΕΟΟΣ οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών, καταχωρώντας το έντυπο Ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων ΕΟΟΣ (έντυπο ΕΟΟΣ 4) εντός δεκαπέντε (15) ή τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του σε περίπτωση ΕΟΟΣ με έδρα εντός ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας αντίστοιχα.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε την κοινοποίηση αλλαγής έδρας (έντυπο ΕΟΟΣ 4) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τη τροποποιημένη σύμβαση, στην οποία δηλώνεται η νέα διεύθυνση,
  • τη σχετική απόφαση τροποποίησης,
  • πιστοποιημένη μετάφρασης των πιο πάνω εγγράφων, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής διεύθυνσης έδρας του ΕΟΟΣ, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΟΣ επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ΕΟΟΣ.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top