ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιριοποίηση μητρώου Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Επικαιροποίηση αξιωματούχων

Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) περιλαμβάνει πρόσωπο που έχει διοριστεί ως διευθυντής, εξουσιοδοτημένο από διευθυντή πρόσωπο, το οποίο ανέλαβε γραπτώς την εκτέλεση της παρεχόμενης εξουσίας ή άλλο πρόσωπο του οποίου η θέση και τα καθήκοντα προβλέπονται ρητά από τη σύμβαση ΕΟΟΣ.

Μετά την εγγραφή του, ο ΕΟΟΣ μπορεί να προβεί σε αλλαγές στους αξιωματούχους της, όπως σε διορισμό, παραίτηση/παύση αξιωματούχων, ή σε αλλαγή στα στοιχεία των αξιωματούχων, όπως αλλαγή στο όνομα και στη διεύθυνσή τους.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να διοριστεί κάποιος αξιωματούχος;

Ο ΕΟΟΣ, με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, κοινοποίηση διορισμού αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους με το έντυπο ΕΟΟΣ3 και κοινοποίηση τερματισμού αξιωματούχου ή εκπροσώπου αξιωματούχου ΕΟΟΣ με το έντυπο ΕΟΟΣ6.

Παράλληλα, ο ΕΟΟΣ με έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, κοινοποίηση διορισμού αξιωματούχου, αλλαγή στα στοιχεία του, και τερματισμού του με το έντυπο ΕΟΟΣ4.

Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους, ανάλογα με την περίπτωση, διά χειρός/ταχυδρομείου, υποβάλλοντας:

  • το έντυπο ΕΟΟΣ3 για κοινοποίηση διορισμού και αλλαγής στοιχείων σε σχέση με αξιωματούχους, με έδρα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ∙ ή
  • το έντυπο ΕΟΟΣ6 για κοινοποίηση τερματισμού διορισμού σε σχέση με αξιωματούχους / εκπροσώπους αξιωματούχων ΕΟΟΣ, με έδρα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ∙ ή
  • το έντυπο ΕΟΟΣ4 για κοινοποίηση διορισμού, αλλαγή στα στοιχεία του, και τερματισμού αξιωματούχου του ΕΟΟΣ, με έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από:
    • ειδοποίηση διορισμού, αλλαγής στοιχείων ή τερματισμού αξιωματούχου ∙
    • πιστοποιημένη μετάφραση της ειδοποίησης, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ∙
    • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) σε περίπτωση διορισμού ή αλλαγής στοιχείων ή το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση τερματισμού αξιωματούχου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Τα εν λόγω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής αξιωματούχων, στην επικαιροποίηση τού μητρώου τού Εφόρου Εταιρειών και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΟΣ επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ΕΟΟΣ.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top