ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Υποβολή αίτησης για εγγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Αφότου έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με την εγκαθίδρυση του τόπου εργασίας της αλλοδαπής σας εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορείτε να προχωρήσετε, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εγκαθίδρυσης του τόπου εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην υποβολή αίτησης εγγραφής τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας είτε διαμέσου του διαδικτύου είτε δια χειρός/ταχυδρομείου.

Εγγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας μέσω διαδικτύου

Για εγγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών συνοδευόμενο από τα κατωτέρω έγγραφα:

 • κατάλογο εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από αλλοδαπή εταιρεία (έντυπο ΑΕ1), 
 • πιστά αντίγραφα του καταστατικού χάρτη ή καταστατικού ή ιδρυτικού εγγράφου της αλλοδαπής εταιρείας τα οποία να είναι πιστοποιημένα με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου ή από την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που η χώρα σύστασης δε συμμετέχει στη Σύμβαση της Χάγης ή πιστοποιημένη μετάφραση, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που τα πιο πάνω έγγραφα είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική ή αγγλική γλώσσα,
 • έγγραφη έκθεση υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που περιλαμβάνει το όνομα της εταιρείας, τη νομική της μορφή, τη χώρα σύστασης, το τόπος διεξαγωγής εργασιών στην Κύπρο και διεύθυνση στο εξωτερικό, το ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο σε μετοχές, τη φύση των εργασιών
 • κατάλογο και στοιχεία σε σχέση με τους πρώτους διευθυντές και γραμματείς της αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ2),
 • στοιχεία σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα από αλλοδαπή εταιρεία πρόσωπα (έντυπο ΑΕ3),
 • την υπεύθυνη δήλωση μάρτυρα υπογραφών,
 • το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (€380) για την εγγραφή (πληρωτέα με πιστωτική κάρτα). Για τη διαδικασία εγγραφής εταιρείας με επίσπευση, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της σύστασης εταιρείας διαφορετικά πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης.

η-εγγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Εγγραφή  αλλοδαπής εταιρείας διά χειρός/ταχυδρομείου

Εναλλακτικά μπορείτε να προβείτε στην εγγραφή αλλοδαπής εταιρείας διά χειρός/ταχυδρομείου υποβάλλοντας τα ακόλουθα έντυπα:

 • κατάλογο εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από αλλοδαπή εταιρεία (έντυπο ΑΕ1), 
 • πιστά αντίγραφα του καταστατικού χάρτη ή καταστατικού ή ιδρυτικού εγγράφου της αλλοδαπής εταιρείας τα οποία να είναι πιστοποιημένα με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου ή από την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που η χώρα σύστασης δε συμμετέχει στη Σύμβαση της Χάγης ή πιστοποιημένη μετάφραση, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που τα πιο πάνω έγγραφα είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική ή αγγλική γλώσσα,
 • έγγραφη έκθεση υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που περιλαμβάνει το όνομα της εταιρείας, τη νομική της μορφή, τη χώρα σύστασης, το τόπος διεξαγωγής εργασιών στην Κύπρο και διεύθυνση στο εξωτερικό, το ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο σε μετοχές, τη φύση των εργασιών,
 • κατάλογο διευθυντών και γραμματέα της εταιρείας καθώς και των στοιχείων τους (έντυπο ΑΕ2),
 • ονόµατα και διευθύνσεις εξουσιοδοτηµένων προσώπων που διαµένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία (έντυπο ΑΕ3),
 • το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 380) για την εγγραφή (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).Για τη διαδικασία εγγραφής αλλοδαπής εταιρείας με επίσπευση, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top