ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Αλλοδαπής Εταιρείας

Τροποποίηση συστατικών εγγράφων, μετοχικού κεφαλαίου ή ονόματος

Μεταγενέστερα της εγγραφής μιας αλλοδαπής εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής στα συστατικά έγγραφα της εταιρείας ή στο όνομα της αλλοδαπής εταιρείας καθώς επίσης και στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αλλαγής στον καταστατικό χάρτη, καταστατικό, ιδρυτικό έγγραφο ή σε άλλα συστατικά έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ4) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.

Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε την αλλαγή στον καταστατικό χάρτη, καταστατικό, ιδρυτικό έγγραφο ή σε άλλα συστατικά έγγραφα ή στο όνομα ή στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ4), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • πιστά αντίγραφα του καταστατικού χάρτη ή καταστατικού ή ιδρυτικού εγγράφου της αλλοδαπής εταιρείας ή άλλου συστατικού εγγράφου ή ενδεικτικού συστάσεως τα οποία να είναι πιστοποιημένα με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου ή από την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που η χώρα σύστασης δε συμμετέχει στη Σύμβαση της Χάγης ή πιστοποιημένη μετάφραση, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που τα πιο πάνω έγγραφα είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
  • πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος (σε περίπτωση αλλαγής ονόματος) 
  • ψήφισμα (σε περίπτωση αλλαγής του μετοχικού κεφαλαίου) 
  • τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων αλλοδαπής εταιρείας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΑΕ4.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top