ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Αλλοδαπής Εταιρείας

Τροποποίηση συστατικών εγγράφων, μετοχικού κεφαλαίου ή ονόματος

Μεταγενέστερα της εγγραφής μιας αλλοδαπής εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης είτε αφορά τα συστατικά της έγγραφα ή αλλαγής στο όνομα της αλλοδαπής εταιρείας καθώς επίσης και στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αλλαγής στο καταστατικό, τους κανονισµούς ή σε άλλα συστατικά έγγραφα αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ4) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.

Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε την αλλαγή στο καταστατικό, τους κανονισμούς ή σε άλλα συστατικά έγγραφα ή αλλαγή στο όνομα, εκδοθέν κεφάλαιο (έντυπο ΑΕ4) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • πιστά αντίγραφα του καταστατικού χάρτη ή καταστατικού ή ιδρυτικού εγγράφου της αλλοδαπής εταιρείας τα οποία να είναι πιστοποιημένα με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου ή από την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που η χώρα σύστασης δε συμμετέχει στη Σύμβαση της Χάγης ή πιστοποιημένη μετάφραση, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που τα πιο πάνω έγγραφα είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική ή αγγλική γλώσσα,
  • πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος (σε περίπτωση αλλαγής ονόματος),
  • ψήφισμα (σε περίπτωση αλλαγής του μετοχικού κεφαλαίου),
  • τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που η αλλοδαπής εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων αλλοδαπής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top