ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Ιδρυτικό & Καταστατικό Έγγραφο

Ιδρυτικό έγγραφο

Το ιδρυτικό έγγραφο είναι το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται η εταιρεία, καθορίζει τους σκοπούς της και επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μελών ως προς τη σύστασης της.   

Εταιρεία η οποία δεν θα συσταθεί με εξειδικευμένους σκοπούς μπορεί να  εγγραφεί ως εταιρεία γενικών σκοπών. Εταιρεία γενικών σκοπών αποτελεί ιδιωτική εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο της οποίας οι δραστηριότητες αποτελούν δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται γενικές εμπορικές εταιρείες, οι οποίες δε χρειάζονται κάποια άδεια από αρμόδιο σώμα ή ρυθμιστική αρχή ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα τους. 

Το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. το όνομα της∙
  2. τους σκοπούς της∙
  3. δήλωση ότι η ευθύνη των μελών της εταιρείας είναι περιορισμένη∙
  4. το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου (νοουμένου ότι η εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο) με το οποίο η εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί και τη διαίρεσή του σε μετοχές∙ και
  5. τα πρόσωπα τα οποία συστήνουν την εταιρεία, η υπογραφή τους και, νοουμένου ότι η εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο, απέναντι από το όνομα τους αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών που λαμβάνουν. Το ιδρυτικό έγγραφο υπογράφεται επίσης και από ένα μάρτυρα που επιβεβαιώνει την υπογραφή των προσώπων που σύστησαν την εταιρεία, καθώς επίσης και από τον δικηγόρο που ετοίμασε το ιδρυτικό έγγραφο. 

Στην περίπτωση εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) το ιδρυτικό έγγραφο της προβλέπει, κατ’ ελάχιστον σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο, τα ακόλουθα:

  1. ότι το εκδοθέν κεφάλαιο της ΕΕΜΚ είναι ίσο προς την εκάστοτε καθαρή αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων της∙
  2. ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΜΚ διαιρείται σε αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται σε αυτές ονομαστική αξία, αφού η αξία τους είναι μεταβλητή∙
  3. ότι οι μετοχές της ΕΕΜΚ εξαγοράζονται από αυτήν, κατ’ αίτηση των μετόχων της, άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αντίστοιχο τύπο Ιδρυτικού Εγγράφου αναλόγως του τύπου της εταιρείας υπό σύσταση.

Παράλληλα, παρατίθεται το πρότυπο ιδρυτικό έγγραφο γενικών σκοπών που μπορεί να υιοθετηθεί σε περίπτωση που θα συσταθεί ιδιωτική εταιρεία με μετοχές της οποίας στο ιδρυτικό δε θα περιέχονται εξειδικευμένοι σκοποί και η εταιρεία θα διεξάγει εργασίες ως εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών. 

Καταστατικό έγγραφο

Το καταστατικό έγγραφο της εταιρείας είναι το έγγραφο που καθορίζει τους κανονισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Το εν λόγω έγγραφο διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης καθορίζονται μεταξύ άλλων τον τρόπο λήψης αποφάσεων καθώς και σχετικές πρόνοιες αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο. 

Ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές μπορεί να υιοθετήσει ως το καταστατικό της, τους κανονισμούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Περί Εταιρειών Νόμου ή να επιλέξει να υιοθετήσει μέρος των κανονισμών αυτών.  Στην πρώτη περίπτωση, θα προσκομίσει έγγραφο στο οποίο θα αναφέρει ποιους κανονισμούς υιοθετεί. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο δείγμα Καταστατικού Εγγράφου αναλόγως του τύπου της εταιρείας υπό σύσταση. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε πιστοποιημένο αντίγραφο του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα, πρέπει να ανοίξετε φάκελο μεταφράσεων της εταιρείας, προσκομίζοντας πιστοποιημένη μετάφραση στη ξένη γλώσσα. 

Το υπό αναφορά ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος σύστασης εταιρείας. Μεταγενέστερα της εγγραφής εταιρείας, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που αφορούν στο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο κοινοποιούνται στον Έφορο.  Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα τροποποίηση ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top