ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Υποβολή αίτησης για έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας

Αφού εξασφαλίσετε την έγκριση του ονόματος και νοουμένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με τη μεταφορά έδρας αλλοδαπής εταιρείας μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για συνέχισή της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η εν λόγω αίτηση (έντυπο ΜΕ1) καταχωρείται, διά χειρός/ταχυδρομείου, στον Έφορο Εταιρειών από τον δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία εµπιστευµένο/η µε την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνοδεύόμενη από τα πιο κάτω έγγραφα:

  • αντίγραφο τού αναθεωρημένου συστατικού εγγράφου της αλλοδαπής εταιρείας ∙
  • πιστοποιητικό καλής υπόστασης ή το αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας ή δικαιοδοσίας στην οποία η αλλοδαπή εταιρεία συστάθηκε ∙
  • ένορκη δήλωση από σύμβουλο της αλλοδαπής εταιρείας που να επιβεβαιώνει τη φερεγγυότητα της αλλοδαπής εταιρείας ∙
  • ψήφισμα ή το αντίστοιχο έγγραφο της αλλοδαπής εταιρείας που να την εξουσιοδοτεί να εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία ∙
  • αποδεικτικό έγγραφο ότι η αρμόδια αρχή της χώρας εγγραφής είναι ενήμερη για τη μεταφορά ∙
  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙ και
  • το τέλος των εκατόν είκοσι ευρώ (€120). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100). Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. 

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο ΜΕ1, σε αντικατάσταση του προηγούμενου εντύπου ΜΕ1 και του εντύπου ΜΕΑ. Η ένορκη δήλωση εντεταλμένου εκπροσώπου αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΜΕΑ) έχει αντικατασταθεί με τη δήλωση δικηγόρου που υπάρχει στο έντυπο ΜΕ1. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία ή εταιρεία που διεξάγει δραστηριότητα που χρειάζεται άδεια, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω έγγραφα, προσκομίζονται τα ακόλουθα: 

  • την πλέον πρόσφατη πρόσκληση για εγγραφή ή αντίστοιχα έγγραφα εάν η αλλοδαπή εταιρεία έχει προσφέρει τις μετοχές της ή τα ομόλογά της στο κοινό ∙
  • συγκατάθεση αρμόδιων αρχών τού χρηματιστήριου όπου η εταιρεία έχει εισηγμένες τις μετοχές της. 

Στην περίπτωση εταιρείας που διεξάγει δραστηριότητα που χρειάζεται άδεια από αρμόδια αρχή τόσο στη Δημοκρατία όσο και στη δικαιοδοσία σύστασης, επισυνάπτεται επίσημη συγκατάθεση από αρμόδια αρχή στην εγγραφή της εταιρείας ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία.  Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία πριν αρχίσει τις εργασίες της. 

Σημειώνεται ότι, όλα τα επισυνημμένα έγγραφα πρέπει να είναι αυθεντικά πιστά αντίγραφα από τη χώρα σύστασης, πιστοποιημένα με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί τού πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου. Σε περίπτωση κατά την οποία η χώρα σύστασης δε συμμετέχει στη Σύμβαση της Χάγης, τότε η πιστοποίηση να γίνεται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία. 

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΜΕ1 για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που τα πιο πάνω έγγραφα είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική πρέπει να προβείτε σε άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων καταβάλλοντας το τέλος των εκατόν εξήντα ευρώ (€160).

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top