ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Ευρωπαΐκής Εταιρείας διά συγχωνεύσεως

Υποβολή αίτησης για σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Αφότου έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και δεδομένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με την ευρωπαϊκή εταιρείας σας, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης σύστασης ευρωπαϊκής εταιρείας.

Το έντυπο σύστασης SE διά συγχωνεύσεως (ΕΔ1), είτε διά απορροφήσεως είτε διά συστάσεως καινούργιας, υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών, δια χειρός ή ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο διατάγματος δικαστηρίου που να βεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου ∙
  • ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο και πιστοποιημένη μετάφραση αυτού, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ή Αγγλική ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα ∙
  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙
  • το τέλος των εκατό πέντε ευρώ (€105) για τη σύσταση καινούριας SE, και επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή) ∙ ή
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) για τη σύσταση SE δια απορροφήσεως και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ1.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top