ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Μητρικής Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Υποβολή αίτησης σύστασης μητρικής SE

Αφού έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και νοουμένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις και έχετε προβεί στην καταχώριση του σχεδίου σύστασης καθώς και της ικανοποίησης των προϋποθέσεων, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για τη σύσταση μητρικής ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο σύστασης μητρικής SE (έντυπο ΕΔ2) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:

  • γραπτή έκθεση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 32(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου ∙
  • αντίγραφο των ψηφισμάτων των εταιρειών και/ή SE με τα οποία εγκρίνεται το σχέδιο σύστασης της μητρικής SE και πιστοποιημένη μετάφραση αυτών, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ∙
  • αντίγραφο των ψηφισμάτων των εταιρειών και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση με τα οποία δίνεται ρητή έγκριση για το ρόλο των εργαζομένων (όπου ισχύει) και πιστοποιημένη μετάφραση αυτών, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική) ∙
  • ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο, και πιστοποιημένη μετάφραση αυτού, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ή Αγγλική) ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα) ∙
  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙
  • το τέλος των εκατό πέντε ευρώ (€105), και επιπρόσθετο τέλος εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εν λόγω εντύπου για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ2.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top