ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών

Μία ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα μέλη της όπως επίσης και αλλαγές στον αριθμό των μετοχών που κατέχει το κάθε μέλος. Η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση της αλλαγής τόσο αναφορικά με το μητρώο μελών της όσο και με το μετοχικό της κεφάλαιο.

Καταχώριση έκθεσης παραχώρησης μετοχών

Όταν ευρωπαϊκή εταιρεία παραχωρεί μετοχές σε νέο μέλος ή επιπρόσθετες μετοχές σε υφιστάμενα μέλη, οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση παραχώρησης μετοχών (έντυπο ΗΕ12) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραχώρησης των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση παραχώρησης μετοχών εντός της πιο πάνω περιόδου, η καταχώριση τού εντύπου μπορεί να υποβληθεί μόνο με την προσκόμιση διατάγματος δικαστηρίου για παράταση τού χρόνου καταχώρισης.

Μπορείτε να υποβάλετε την παραχώρηση μετοχών (έντυπο ΗΕ12) διά χειρός/ταχυδρομείου. Το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Σε περίπτωση καταχώρισης του εντύπου με διάταγμα δικαστηρίου καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Παράλληλα, σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της έκθεσης παραχώρησης μετοχών και στην επικαιροποίηση τού μητρώου τού Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Καταχώριση διαφοροποίησης μετοχικού κεφαλαίου

Η ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να διαφοροποιήσει το μετοχικό της κεφάλαιο με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

  • ενοποίησή και διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από εκείνη των υφιστάμενων μετοχών ∙
  • μετατροπή οποιασδήποτε μετοχής σε ποσοστό κεφαλαίου ∙
  • επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές ∙
  • υποδιαίρεση μετοχών ∙
  • ακύρωση μετοχών ∙
  • μετατροπή οποιωνδήποτε μετοχών που ανήκουν σε ορισμένη τάξη μετοχών σε άλλη τάξη μετοχών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξαγορά ή ακύρωση µετοχών, µετατροπή µετοχών και επαναµετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε µετοχές (έντυπο ΗΕ16) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αλλαγής.

Μπορείτε να υποβάλετε την ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου (έντυπο ΗΕ16), διά χειρός/ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε παράλληλα και την έκδοση του πιστοποιητικού, εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της διαφοροποίησης μετοχικού κεφαλαίου και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Καταχώριση αύξησης ονομαστικού κεφαλαίου

Η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αύξησης ονομαστικού κεφαλαίου (έντυπο ΗΕ14) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αύξησης του με ψήφισμα.

Μπορείτε να υποβάλετε την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου (έντυπο ΗΕ14), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το ψήφισμα αύξησης ονομαστικού κεφαλαίου στην ελληνική γλώσσα ∙
  • το συνολικό τέλος των σαράντα ευρώ (€40) για τη καταχώριση του εντύπου και του ψηφίσματος πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αύξησης ονομαστικού κεφαλαίου και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Καταχώριση αύξησης του αριθμού των μελών

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών ευρωπαϊκής εταιρείας με εγγύηση και με μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί, η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αύξησης των μελών (έντυπο ΗΕ15) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που αποφασίστηκε ή πραγματοποιήθηκε η αύξηση.

Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο ειδοποίησης αύξησης του αριθμού των μελών ευρωπαϊκής εταιρείας περιορισμένης με εγγύηση και με μετοχικό κεφάλαιο (έντυπο ΗΕ15), διά χειρός/ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αύξησης του αριθμού των μελών και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Καταχώριση μείωσης μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου

Ευρωπαϊκή εταιρεία δύναται, μετά από τη λήψη ειδικού ψηφίσματος και εξασφάλιση σχετικού διατάγματος δικαστηρίου, να προχωρήσει στη μείωση του μετοχικού ή του αποθεματικού κεφαλαίου της. Η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών το ψήφισμα μείωσης μετοχικού κεφαλαίου/ αποθεματικού εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το διάταγμα δικαστηρίου.

Μπορείτε να υποβάλλετε το  ψήφισμα μείωσης μετοχικού / αποθεματικού κεφαλαίουδιά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από αντίγραφο του διατάγματος που επικυρώνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλοντας το τέλος των εκατόν ευρώ (€100) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της μείωσης μετοχικού ή αποθεματικού κεφαλαίου, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην έκδοση πιστοποιητικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ή πιστοποιητικού μείωσης αποθεματικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top